Home

Lesson: 3

Number - dtua lêek

Vocabulary

Move your mouse over a word, to see translation.

0  sûunsûun
1  nùngnùng
2  sõngsõng
3  sâamsâam
4  sèesèe
5  hâahâa
6  hòkhòk
7  jètjèt
8  bpèetbpèet
9  gâogâo
10  sìpsìp
11  sìp-ètsìp-èt
12  sìp-songsìp-song
13  sìp-saamsìp-saam
20  yii sipyii sip
21  yii sip-etyii sip-et
22  yii sip-sõngyii sip-sõng
30  sâam-sipsâam-sip
31  sâam-sip-etsâam-sip-et
32  sâam-sip-songsâam-sip-song
100  nùng-róoynùng-róoy
101  nùng-róoy-etnùng-róoy-et
102  nùng-róoy-sõngnùng-róoy-sõng
103  nùng-róoy-saamnùng-róoy-saam
120  nùng-rooy-yii sipnùng-rooy-yii sip
121  nùng rooy-yii sip etnùng rooy-yii sip et
122  nùng rooy-yii sip songnùng rooy-yii sip song
200  soong rooysoong rooy
1000  nung pannung pan
10.000  mungmung
100.000  sensen
1.000.000  laanlaan
1.000.000.000  pan laanpan laan