phone:032 532 650
Lesson 1
sà-wàt-dii Hello
sà-baai be fine, be wel
sà-baai dii doing well
dii good
kun Mr/Miss/Mrs/Ms, you
chan I (female speaker)
põm I (male speaker)
final particle showing politeness (for female speaker)
final particle showing politeness in a question (for female speaker)
kráp final particle showing politeness in a question (for male speaker)
mãi quesion word (or not)
kun là? and you?(paricle used in quesions)
khòop kun thank you

 

Lesson 2
chûû name
naamsà-gun surname
chûû len nick name
bprà-têet country
muang country/city
maa jàak come from
nãi where/which
a-raj what?
khao he
ter she
rao we
pûak khãothey
sûun 0
nùng 1
sõng 2
sâam 3
sèe 4
hâa 5
hòk 6
jèt 7
bpèet 8
gâo 9
sìp 10
sìp-èt 11
sìp-song 12
sìp-saam 13
yii sip 20
yii sip-et 21
yii sip-sõng 22
sâam-sip 30
sâam-sip-et 31
sâam-sip-song 32
nùng-róoy 100
nùng-róoy-et 101
nùng-róoy-sõng 102
nùng-róoy-saam 103
nùng-rooy-yii sip 120
nùng rooy-yii sip et 121
nùng rooy-yii sip song 122
soong rooy 200
nung pan 1000
mung 10.000
sen 100.000
laan 1.000.000
pan laan 1.000.000.000s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.

sûun 0
kâao rice bpoo crab
gài chicken
mùk squid
gûng shrimp/gamba
hõoy mussel
bplaa fish
núa beef
mõo pig
kài egg
pak vegetable
bpèt duck
dtom boil
tôt fry
yâang grill
pàt (stir) fried
khõo take
gin eat
sàng order
jaan plate
chaam bowl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.

Lesson 5. How much?-How many / tâo rài?-gii +classifier?
  • >Sarah Parker
  • How much?-How many / tâo rài?-gii +classifier?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla.